Thư cảm ơn !

26.03.2021 00:00

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân, hảo tâm trong và ngoài huyện.

Thư cảm ơn !