Tiền giường

08.11.2018 00:00

BẢNG GIÁ TIỀN GIƯỜNG BỆNH

Tiền giường

TT

Tiền Giường

 ĐƠN GIÁ (đồng)

Ghi Chú

1

Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II

                 325,000  

 

2

Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II

                 256,300  

 

3

Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II

                 223,800  

 

4

Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II

                 199,200  

 

5

Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II

                 170,800  

 

6

Giường Nội khoa loại 1 Hạng II

                 187,100  

 

7

Giường Nội khoa loại 2 Hạng II

                 160,000  

 

8

Giường Nội khoa loại 3 Hạng II

                 130,600  

 

9

Giường Nội khoa loại 3 Hạng IV

                 112,000  

 

10

Giường YHCT ban ngày Nội khoa loại 3 Hạng II

                   39,180  

 

Các bài đã đăng