Tiền giường

17.11.2023 00:00

BẢNG GIÁ TIỀN GIƯỜNG BỆNH

Tiền giường

II

TIỀN GIƯỜNG

LƯỢT

GIÁ DV

 

1

Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)

Ngày

673.900

 

2

Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II

Ngày

359.200

 

3

Giường Nội khoa loại 1 Hạng II

Ngày

212.600

 

4

Giường Nội khoa loại 2 Hạng II

Ngày

182.700

 

5

Giường Nội khoa loại 3 Hạng II

Ngày

147.600

 

6

Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II

Ngày

287.500

 

7

Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II

Ngày

252.100

 

8

Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II

Ngày

224.700

 

9

Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II

Ngày

192.100

 

10

Giường ban ngày Nội khoa loại 3 Hạng II

Ngày

44.280

 

Các bài đã đăng