Tiền khám

07.11.2018 00:00

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TIỀN CÔNG KHÁM

Tiền khám

STT

MA_DVKT

TEN_DVKT

DON_GIA

1

14.1897

Khám Mắt

34.500

2

15.1897

Khám Tai mũi họng

34.500

3

16.1897

Khám Răng hàm mặt

34.500

4

17.1897

Khám Phục hồi chức năng

34.500

5

08.1897

Khám YHCT

34.500

6

10.1897

Khám Ngoại

34.500

7

11.1897

Khám Bỏng

34.500

9

13.1897

Khám Phụ sản

34.500