Tiền khám

17.11.2023 00:00

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TIỀN CÔNG KHÁM

Tiền khám

STT

MA_DVKT

TEN_DVKT

DON_GIA

1

14.1897

Khám Mắt

37.500

2

15.1897

Khám Tai mũi họng

37.500

3

16.1897

Khám Răng hàm mặt

37.500

4

17.1897

Khám Phục hồi chức năng

37.500

5

08.1897

Khám YHCT

37.500

6

10.1897

Khám Ngoại

37.500

7

11.1897

Khám Bỏng

37.500

9

13.1897

Khám Phụ sản

37.500