BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN XÍN MẦN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG.

07.01.2019 00:00

Ngày 25/12/2018 Được sự chỉ đạo của Ban thường vụ LĐLĐ huyện và Đảng bộ Bệnh viện đa khoa Xín Mần, Công đoàn cơ sở Bệnh viện tổ chức Hội nghị CBCC,VC-NLĐ năm 2018, qua đó nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC,VC-NLĐ năm 2018, kiểm điểm những mặt đã làm được và những chưa làm được. Trên cơ sở đó phân tích nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm và từ đó đề ra chương trình hoạt động năm 2019.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN XÍN MẦN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG.

          Qua thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc hội nghị đã lắng nghe các báo cáo sửa đổi, bổ sung về: Qui chế thực hiện Dân chủ trong đơn vị; Qui chế hoạt động điều hành của Ban giám đốc, Qui chế quản lý nguồn thu và chi tiêu nội bộ, báo cáo về công tác tài chính, báo cáo về công tác Thanh tra nhân dân năm 2018. 

         Đặc biệt, Hội nghị đã lắng nghe Đ/c Sin Đức Văn - Bí thư Đảng ủy; Giám đốc bệnh viện giải trình, tổng hợp các ý kiến góp ý, bổ sung, sửa đổi của các khoa/phòng, tổ công đoàn về một số nội dung trong qui chế chi tiêu nội bộ năm 2019.

        Bệnh viện tiếp tục ứng dụng triệt để công nghệ 4.0 trong mọi hoạt động quản lý và điều hành của Bệnh viện thông qua việc ứng dụng phần mềm thông minh, số hóa các hoạt động KCB; thí điểm bệnh án điện tử; chữ ký số. 

         Hội nghị nhất trí với tinh thần trách nhiệm cao, toàn thể Cán bộ công chức, viên chức, người lao động quyết tâm vượt mọi khó khăn thi đua lao động, xây dựng phát triển toàn diện Bệnh viện trong tình hình mới.

                                                                         Phạm Văn Thức

                                                                    Phòng tổ chức cán bộ