Văn bản dược

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
3181/QD-BYT 02/08/2016 3181/QD-BYT V/v đính chính Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
285/QĐ-QLD 02/08/2016 285/QĐ-QLD V/v rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam

hotline