Văn bản Sở Y Tế

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Y Tế.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
Số 502/CV-SYT 19/04/2019 Số 502/CV-SYT V/v thực hiện thông tư 56/TT-BYT
Số:937/SYT-TTra ngày 05 tháng 07 năm 2017 06/07/2017 Số:937/SYT-TTra ngày 05 tháng 07 năm 2017 V/v chấn chỉnh công tác Quản lý, sử dụng thuốc Gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và thuốc Methadone
Số:791/BHXH-GĐBHYT ngày 30 tháng 06 năm 2017 06/07/2017 Số:791/BHXH-GĐBHYT ngày 30 tháng 06 năm 2017 V/v Thống báo mức trần đa tuyến đến năm 2017
Danh mục thuốc vật tư y tế 31/05/2017 Danh mục thuốc vật tư y tế Ban hành kèm theo công văn 691/CV-SYT
Số: 355/SYT-TTra ngày 22 tháng 3 năm 2017 23/03/2017 Số: 355/SYT-TTra ngày 22 tháng 3 năm 2017 V/v triển khai phổ biến một số văn bản pháp Luật mới ban hành